Gratis uitproberenZonder verplichtingen

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van online boekhouden bij e‑Boekhouden.be

Deze algemene voorwaarden gaan over online boekhouden met e‑Boekhouden.be. Lees de onderstaande voorwaarden aandachtig door.

Artikel 1 Definities

 1. Algemene voorwaarden: deze algemene voorwaarden van e‑Boekhouden.be.
 2. e‑Boekhouden.be: een handelsnaam van de besloten vennootschap SkillSource B.V. met zetel te Geldrop, Nederland en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 51432846.
 3. Dienst(en): e‑Boekhouden.be levert boekhoudsoftware. e‑Boekhouden.be voorziet niet in het aanbieden van boekhoudkundige diensten. Meer informatie over onze diensten vind je hier:
 4. Accountantsomgeving: de omgeving die aangemaakt wordt door accountant of boekhouder, waar deze (ondernemers)administraties koppelt of beheert.
 5. Ondernemersadministratie: een account op e‑Boekhouden.be binnen, waarin een ondernemer de bedrijfsboekhouding voert.
 6. Opdrachtgever: iedere (rechts)persoon die met e‑Boekhouden.be een overeenkomst heeft gesloten.

Artikel 2 Algemene bepalingen

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten en alle daaruit volgende handelingen tussen e‑Boekhouden.be en de opdrachtgever.
 2. Bedingen die afwijken van de in deze algemene voorwaarden opgenomen bepalingen gelden slechts als en voor zover zij in overleg met e‑Boekhouden.be schriftelijk en/of via de e-mail overeengekomen zijn.

Artikel 3 Wanneer is er een overeenkomst?

 1. Wanneer je interesse hebt in de dienstverlening van e‑Boekhouden.be maak je via de website van e‑Boekhouden.be een ondernemersadministratie of accountantsomgeving aan. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat je een ondernemersadministratie of accountantsomgeving hebt geactiveerd. Deze wordt geactiveerd door het doorgeven van volgende informatie:
  • Naam van de onderneming;
  • IBAN-nummer
  • Betalingswijze (domiciliëring of maandelijkse bankoverschrijving);
  • Aanvaarding van onze algemene voorwaarden;
  • Plaats
 2. Het is niet toegestaan om een ondernemersadministratie op naam van een iemand anders aan te maken. Wanneer de accountant die in de accountantsomgeving een administratie van zijn klant koppelt, dient de accountant ervoor te zorgen dat hij hiervoor het nodige mandaat heeft van zijn klant.

Artikel 4. Hoe gaat de dienstverlening in zijn werk?

 1. Na het aanmaken van een ondernemersadministratie kan je de bedrijfsboekhouding voeren.
 2. Na het activeren van de accountantsomgeving maak je een onbeperkt aantal administraties aan waarin je voor elke administratie apart de boekhouding van de desbetreffende klant kan voeren.
  1. Na het activeren van de ondernemersadministratie heb je toegang tot je administratie waarin je de boekhouding kan beheren.
  2. De eerste drie maanden kan een aangemaakte administratie niet worden verwijderd.
  3. Ter introductie krijgt de opdrachtgever de eerste drie maanden, vanaf de aanmelddatum, gratis. Deze actie is persoons- en bedrijfsgebonden en betreft het voeren van administraties en de daarbij behorende modules met uitzondering van credits en (PSD2-)bankkoppelingen. De opdrachtgever kan slechts eenmaal gebruik maken van deze actie.
 3. Het Support Center van e‑Boekhouden.be biedt een ondersteunende service ten behoeve van de software van e‑Boekhouden.be.
 4. Afgesproken termijnen zijn nooit bindende termijnen.

Artikel 5 Hoe eindigt de overeenkomst?

 1. Partijen gaan de overeenkomst aan voor onbepaalde tijd.
 2. Een overeenkomst voor onbepaalde tijd kan zowel door de opdrachtgever als door e‑Boekhouden.be maandelijks opgezegd worden. Hierbij geldt een opzegtermijn van één maand.
 3. Een accountantsomgeving kan enkel per e-mail opgezegd worden via accountants@e‑boekhouden.be.
 4. Een ondernemersadministratie kan uitsluitend worden opgezegd in het account (via beheer in eBoekhouden.be).
 5. Wanneer er geen of niet meer dan één actieve administratie(s) (m.u.v. eerste administratie voor eigen gebruik of demo) in de accountantsomgeving staan of worden aangemaakt voor drie achtereenvolgende maanden, wordt de enige overgebleven administratie omgezet naar een ondernemersadministratie en vervalt de accountantsomgeving.
 6. Indien de opdrachtgever een van zijn verplichtingen jegens e‑Boekhouden.be niet nakomt of e‑Boekhouden.be goede reden heeft om te vrezen dat de opdrachtgever zijn verplichtingen niet zal nakomen en de opdrachtgever niet in staat is om op eerste verzoek van e‑Boekhouden.be zekerheid voor de nakoming van zijn verplichtingen te stellen, dan heeft e‑Boekhouden.be het recht (verdere) uitvoering van de met de opdrachtgever gesloten overeenkomst(en) op te schorten tot op het moment dat de nodige waarborgen worden geboden, dan wel deze overeenkomst(en) geheel of gedeeltelijk te ontbinden, onverminderd het recht van e‑Boekhouden.be op schadevergoeding.
 7. In geval van faillissement, ontbinding of vereffening van de opdrachtgever wordt de overeenkomst van rechtswege beëindigd.

Artikel 6 Overmacht

 1. Onder overmacht met betrekking tot de overeenkomst wordt verstaan al hetgeen daaromtrent in wet wordt begrepen, alsook storingen van technische aard die niet toerekenbaar zijn aan e‑Boekhouden.be.
 2. e‑Boekhouden.be is niet gehouden aan haar verplichtingen uit de overeenkomst als nakomen onmogelijk is geworden door overmacht.

Artikel 7 Prijzen

 1. De toepasselijke prijzen zijn gekozen per abonnementsvorm. Meer informatie over onze prijzen vind je hier:
 2. e‑Boekhouden.be heeft het recht om de prijs te verhogen als sprake er is van prijsevoluties. Denk hierbij aan een wijziging in belastingen, inkoopprijzen, heffingen, lonen, sociale lasten, valutakoersen, energieprijzen of andere omstandigheden die een kostenverhoging voor e- Boekhouden.be met zich meebrengen. Een prijswijziging is slechts mogelijk als e‑Boekhouden.be de opdrachtgever hier minimaal één maand voor ingang van op de hoogte stelt. De opdrachtgever heeft de mogelijkheid om de overeenkomst op te zeggen, als hij niet akkoord gaat met de prijswijziging.
 3. Alle prijzen voor de diensten van e‑Boekhouden.be worden in rekening gebracht vanaf het tot stand komen van de overeenkomst. e‑Boekhouden.be stelt haar facturen in Euro's op en enkel in elektronische vorm, waarmee de opdrachtgever zich akkoord verklaart. Alle in deze algemene voorwaarden en de overeenkomst genoemde bedragen zijn exclusief btw en andere door de overheid opgelegde heffingen, tenzij anders vermeld.
 4. De kosten van de storingsopheffing in de dienst(en) komen voor rekening van e‑Boekhouden.be, tenzij:
  • Opdrachtgever onoordeelkundig gebruik heeft gemaakt van de dienst(en);
  • Opdrachtgever in strijd met de overeenkomst of de algemene voorwaarden heeft gehandeld over het gebruik van de dienst(en);
  • De storing anderszins aan opdrachtgever toegerekend kan worden.

Artikel 8 Betalingsvoorwaarden

 1. De betalingsverplichting van opdrachtgever gaat in op de dag dat de overeenkomst tot stand komt, zie artikel 3 van deze algemene voorwaarden.
 2. Betaling dient te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum of per maandelijkse domiciliëring. Als moment van betaling geldt het moment dat het verschuldigde bedrag door e‑Boekhouden.be is ontvangen.
 3. De factuur is exclusief btw en eventueel andere uit wettelijke voorschriften voortvloeiende heffingen.
 4. Heb je een bezwaar tegen de factuur? Dan laat je dit binnen 14 dagen na de factuurdatum per e-mail aan e‑Boekhouden.be weten onder de vermelding van de reden. Doe je dit niet, dan geldt het gefactureerde bedrag als erkend.
 5. Bij gebreke aan betaling op de vervaldatum is e‑Boekhouden.be gerechtigd, zonder nadere ingebrekestelling, de toegang tot de diensten (tijdelijk) te blokkeren.
 6. Betaal je niet tijdig, dan heeft e‑Boekhouden.be vanaf de vervaldatum van de factuur recht op een schadebeding ten belope van 10% van het openstaande factuurbedrag, met een minimum van € 40.
 7. Betaal je niet tijdig, dan zal eveneens de wettelijke (handels)interest in rekening zoals voorzien in de Wet van 2 augustus 2002 over de betalingsachterstand bij handelstransacties.
 8. Eventuele kosten voor een advocaat, deurwaarder etc. die e‑Boekhouden.be hierdoor genoodzaakt is te maken zullen voor jouw rekening zijn.

Artikel 9 Gebruik diensten

 1. De opdrachtgever is mee verantwoordelijk voor de vertrouwelijkheid en geheimhouding van de door e‑Boekhouden.be beschikbaar gestelde inloggegevens.
 2. Als derden zich toegang verschaffen tot het account van de opdrachtgever, zonder dat dit de opdrachtgever toegerekend kan worden, dient de opdrachtgever dit binnen 48u na ontdekking aan e‑Boekhouden.be te melden.
 3. e‑Boekhouden.be is niet aansprakelijk voor eventuele schade die de opdrachtgever mocht lijden als gevolg van ongeautoriseerde toegang tot zijn account door derden, toerekenbaar aan de opdrachtgever.
 4. De opdrachtgever vrijwaart e‑Boekhouden.be van enige vorderingen die derden mochten doen gelden als gevolg van schade die ontstaat door onrechtmatig verkregen toegang, toerekenbaar aan de opdrachtgever, tot het account van de opdrachtgever.
 5. De opdrachtgever dient e‑Boekhouden.be onverwijld op de hoogte stellen als zich wijzigingen voordoen in de naam, e-mailadres(sen) of overige gegevens van de opdrachtgever.

Artikel 10 Licentie

 1. Alle rechten van intellectuele of industriële eigendom op alle krachtens de Overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde diensten, daaronder begrepen maar niet beperkt tot software, inclusief de broncode, databases, apparatuur of andere materialen zoals analyses, ontwerpen, documentatie, rapport, alsmede voorbereidend materiaal, berusten uitsluitend bij e‑Boekhouden.be of diens licentiegevers.
 2. Opdrachtgever verkrijgt alleen de gebruiksrechten en de bevoegdheden die bij deze Voorwaarden, andere voorwaarden of anderszins uitdrukkelijk worden toegekend. Voor het overige zal opdrachtgever de software of andere materialen niet verveelvoudigen of daarvan kopieën maken.
 3. Het is opdrachtgever niet toegestaan op de software of middels de site van e‑Boekhouden.be aangebrachte merk- of herkenningstekens, en/of enige aanduidingen omtrent auteursrechten, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom waaronder begrepen aanduidingen omtrent het vertrouwelijke karakter en geheimhouding van de software, te wijzigen of te verwijderen, of de software of enige gedeelten daarvan te wijzigen of na te maken.
 4. Iedere andere aansprakelijkheid of vrijwaringverplichting van e‑Boekhouden.be wegens schending van rechten van intellectuele of industriële eigendom van derden is uitgesloten, indien veroorzaakt door het gebruik van de geleverde software in een niet door e‑Boekhouden.be gemodificeerde vorm, in samenhang met niet door e‑Boekhouden.be geleverde of verstrekte software, of op een andere wijze dan waarvoor de software is ontwikkeld of bestemd.

Artikel 11 Intellectueel eigendom

 1. Het is niet toegestaan om de software, modules of andere producten of diensten door te verkopen of op enige andere wijze te verhandelen, te verspreiden, te kopiëren of beschikbaar te stellen anders dan via de overeengekomen Dienstverlening via e‑Boekhouden.be.
 2. Indien de opdrachtgever in strijd handelt met hetgeen bepaald in artikel 9.1, is de opdrachtgever een direct opeisbare boete verschuldigd van € 6.000 (zesduizend Euro) en een aanvullende boete van € 500 (vijfhonderd Euro) per dag, voor iedere dag dat de overtreding voortduurt met een maximum van € 50.000 (Vijftigduizend Euro).

Artikel 12 Aansprakelijkheid

 1. e‑Boekhouden.be sluit iedere aansprakelijkheid uit voor indirecte schade die geleden wordt door het gebruik van de door e‑Boekhouden.be geleverde diensten, met uitzondering van situaties waarin de schade direct te wijten is aan opzet of grove nalatigheid in hoofde van e‑Boekhouden.be, zijn directie en/of leidinggevend personeel.
 2. Iedere aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat krachtens de toepasselijke verzekeringsovereenkomst in het desbetreffende geval wordt uitbetaald bij Allianz.
 3. Onder directe schade dient men uitsluitend te verstaan: de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van e‑Boekhouden.be aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan e‑Boekhouden.be toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in dit artikel.
 4. e‑Boekhouden.be is in ieder geval niet aansprakelijk voor de volgende schadeposten: gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, overlijdens- en letselschade
 5. Mocht in uitzondering van hetgeen bepaald in artikel 11.2 om welke reden dan ook geen uitkering krachtens genoemde verzekering plaatsvinden, is de aansprakelijkheid van e‑Boekhouden.be beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 6. De opdrachtgever vrijwaart e‑Boekhouden.be tegen aanspraken van derden, welke voortvloeien uit dan wel verband houden met de uitvoering van de overeenkomst.
 7. e‑Boekhouden.be is bij haar activiteiten afhankelijk van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waar e‑Boekhouden.be weinig of geen invloed op kan uitoefenen. e‑Boekhouden.be kan daarom op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook voortkomend uit de relatie met e‑Boekhouden.be of het verbreken ervan ongeacht of de schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie met e‑Boekhouden.be.
 8. e‑Boekhouden.be kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade die in welke vorm dan ook veroorzaakt wordt door het verzenden van vertrouwelijke of geheime informatie. e‑Boekhouden.be is niet aansprakelijk voor beveiliging of misbruik door derden van de gegevens die worden opgeslagen.

Artikel 13 Support Center

 1. Het Support Center verzorgt per e-mail en telefoon ondersteunende service m.b.t. de boekhoudsoftware aan opdrachtgever.

Artikel 14 Overdracht van rechten en verplichtingen

 1. Partijen zijn niet gerechtigd hun rechten of plichten voortvloeiende uit een overeenkomst aan derden of een andere rechtspersoon over te dragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de wederpartij.

Artikel 15 Rechten en verplichtingen opdrachtgever

 1. De opdrachtgever zal zich onthouden van gedragingen in strijd met de algemene voorwaarden of de Belgische wet- en/of regelgeving en zich opstellen en gedragen conform hetgeen van een verantwoordelijke en zorgvuldige gebruiker verwacht mag worden.
 2. Opdrachtgever dient storingen in het functioneren van de Dienst(en) te melden aan e‑Boekhouden.be binnen 48 uur na ontdekking ervan.

Artikel 16 Rechten en verplichtingen e‑Boekhouden.be

 1. e‑Boekhouden.be verschaft opdrachtgever toegang tot haar faciliteiten en gebruik van de overeengekomen diensten tegen betaling door opdrachtgever van de overeengekomen prijs.
 2. e‑Boekhouden.be zal zich inspannen om eventuele storingen in de toegang tot haar site en/of het gebruik van de technische infrastructuur van de site zo spoedig mogelijk op te lossen.
 3. e‑Boekhouden.be zal, voor zover redelijkerwijs van haar verlangd kan worden, zich inspannen om de Dienst(en) in stand te houden gedurende zeven dagen per week en 24 uur per dag, behoudens de tijd benodigd voor onderhoudswerkzaamheden en storingen. e‑Boekhouden.be garandeert een uptime van 99,9% op de looptijd van het abonnement. Bij overschrijding hiervan wordt het abonnementsgeld à rato gecrediteerd.
 4. e‑Boekhouden.be zal zich, voor zover redelijkerwijs van haar verlangd kan worden, inspannen om de koppeling met andere netwerken en/of systemen in stand te houden en te onderhouden.
 5. e‑Boekhouden.be zal een storing in de Dienst(en) zo spoedig mogelijk, nadat de storing door opdrachtgever is gemeld, opheffen. Er kunnen geen garanties worden afgegeven over doorlooptijden.
 6. e‑Boekhouden.be zal de opdrachtgever informeren betreffende eventuele storingen die direct gevolg hebben voor de Dienstverlening van e‑Boekhouden.be aan de opdrachtgever.
 7. e‑Boekhouden.be verplicht zich om onderhoudswerkzaamheden aan haar netwerk van tevoren aan te kondigen. Van verwachte impact en tijdsduur zal door e‑Boekhouden.be een inschatting worden gegeven.

Artikel 17 Onderhoud, storingen en aansprakelijkheid voor onderhoud en storingen

 1. e‑Boekhouden.be kan op elk gewenst moment onderhoud uitvoeren of laten uitvoeren aan netwerk, servers, websites, applicaties, hosting services of andere dienstverlening. Als gevolg kunnen diensten tijdelijk niet beschikbaar zijn. e‑Boekhouden.be kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die hieruit kan ontstaan bij opdrachtgever of derden. e‑Boekhouden.be zal onderhoud, voor zover mogelijk, van tevoren bekend maken via e-mail.
 2. ls omstandigheden e‑Boekhouden.be noodzaken acuut onderhoud uit te (laten) voeren (door bv storingen) dan bestaat de mogelijkheid dat e‑Boekhouden.be geen tijdige aankondiging kan geven. e‑Boekhouden.be kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die hieruit kan ontstaan bij opdrachtgever of derden.
 3. Voorbeelden van niet toerekenbare tekortkomingen zijn: storingen aan stroomvoorzieningen of andere storingen aan servers en hosting diensten van e‑Boekhouden.be; technische of softwarematige storingen aan servers en hosting-diensten die e‑Boekhouden.be beschikbaar stelt aan haar klanten.
 4. Beschikbaarheid van hosting diensten, applicaties en/of websites van opdrachtgever binnen de e‑Boekhouden.be infrastructuur wordt uitdrukkelijk niet gegarandeerd. Storingen en onderhoud kunnen voor (tijdelijke) uitval van alle diensten zorgen. e‑Boekhouden.be is op niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de gevolgen van deze uitval voor opdrachtgever en of derden.
 5. Op het moment van een storing, onderhoud of het niet beschikbaar zijn van diensten, kan e‑Boekhouden.be niet garanderen vooraf of tijdig hierover te communiceren.

Artikel 18 Persoonsgegevens

 1. (Persoons)gegevens welke door opdrachtgever in e‑Boekhouden.be ingevoerd worden, zullen niet aan derden ter beschikking worden gesteld, tenzij dit op enige wijze anders is bepaald bij wet of overeenkomst. De wederpartij beschikt over persoonsgegevens van diverse betrokkenen en is verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de General Data Protection Regulation (GDPR) of Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
 2. De verwerkingsverantwoordelijke bepaalt de vormen van verwerking van deze persoonsgegevens en wil deze laten verrichten doore‑Boekhouden.be, waarbij de verwerkingsverantwoordelijke doel en middelen aanwijst en dat e‑Boekhouden.be daarom als verwerker wordt gekwalificeerd in de zin van de GDPR/AVG.
 3. Dat de artikelen 18 tot en met 29 worden gekwalificeerd als een Verwerkersovereenkomst.

Artikel 19. Doeleinden van verwerking

 1. Verwerker verbindt zich onder de voorwaarden van deze Verwerkersovereenkomst in opdracht van verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens te werken. Verwerking zal uitsluitend plaats vinden in het kader van de uitvoering van de levering van producten en diensten in het kader van de onderliggende overeenkomst en de doeleinden die daarmee redelijkerwijs samenhangen of die met nadere instemming worden bepaald.
 2. Verwerker zal de persoonsgegevens niet voor enig ander doel verwerken dan zoals door verwerkingsverantwoordelijke is vastgesteld. Verwerkingsverantwoordelijke zal verwerker op de hoogte stellen van het onderwerp en de duur van de verwerking, de aard en het doel van de verwerking, het soort persoonsgegevens en de categorieën van betrokkenen, en de rechten en verplichtingen van de verwerkingsverantwoordelijke tegenover betrokkenen, zoals bedoeld in artikel 28 lid 3 GDPR/AVG, voor zover deze gegevens niet reeds in deze Verwerkersovereenkomst of de onderliggende overeenkomst zijn genoemd.
 3. De in opdracht van verwerkingsverantwoordelijke te verwerken persoonsgegevens blijven eigendom van verwerkingsverantwoordelijke en/of de betreffende betrokkenen.

Artikel 20 Verplichtingen verwerker

 1. Ten aanzien van de in artikel 19 genoemde verwerkingen zal verwerker zorgdragen voor de naleving van de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder in ieder geval begrepen de wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens.
 2. De verplichtingen van de verwerker die uit deze Verwerkersovereenkomst voortvloeien, gelden ook voor degenen die persoonsgegevens verwerken onder het gezag van verwerker, waaronder begrepen maar niet beperkt tot werknemers, in de ruimste zin van het woord, vertegenwoordigers en onderaannemers.
 3. Het is de Verwerker toegestaan om andere verwerkers in te schakelen. De verwerkingsverantwoordelijke zal hiervan vooraf schriftelijk op de hoogte worden gesteld. De verwerker voorziet in het contract met een subverwerker de nodige bepalingen opdat de verwerkingsverantwoordelijke op diens vraag kan worden geïnformeerd over de modaliteiten van zijn verwerking van de Persoonsgegevens bij de subverwerker.

Artikel 21 Doorgifte van persoonsgegevens

 1. Verwerker mag de persoonsgegevens verwerken in landen binnen de Europese Unie. Doorgifte naar landen buiten de Europese Unie is verboden
 2. Verwerker zal verwerkingsverantwoordelijke melden om welk land of landen het gaat.

Artikel 22 Verdeling van de verantwoordelijkheid

 1. De toegestane verwerkingen zullen door medewerkers van verwerker worden uitgevoerd binnen een geautomatiseerde omgeving.
 2. Verwerker is louter verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens onder deze Verwerkersovereenkomst, overeenkomstig de instructies van verwerkingsverantwoordelijke en onder de uitdrukkelijke (eind) verantwoordelijkheid van verwerkingsverantwoordelijke. Voor de overige verwerkingen van persoonsgegevens, waaronder in ieder geval begrepen maar niet beperkt tot de verzameling van de persoonsgegevens door de verwerkingsverantwoordelijke, verwerkingen voor doeleinden die niet door verwerkingsverantwoordelijke aan verwerker zijn gemeld, verwerkingen door derden en/of voor andere doeleinden, is verwerker uitdrukkelijk niet verantwoordelijk.
 3. Verwerkingsverantwoordelijke garandeert dat de inhoud, het gebruik en de opdracht tot de verwerkingen van de persoonsgegevens zoals bedoeld in deze Overeenkomst, niet onrechtmatig is en geen inbreuk maken op enig recht van derden.

Artikel 23 Beveiliging

 1. Verwerker zal zich inspannen voldoende technische en organisatorische maatregelen, zoals bedoeld in artikel 32 GDPR/AVG te nemen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen van persoonsgegevens, tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking (zoals onbevoegde kennisname, aantasting, wijziging of verstrekking van de persoonsgegevens).
 2. Verwerker heeft in ieder geval de volgende maatregelen genomen:
  • Logische toegangscontrole, gebruik makend van wachtwoorden;
  • Encryptie (versleuteling) van wachtwoorden;
  • Beperkte fysieke toegang tot de servers waar de persoonsgegevens zijn opgeslagen;
  • Secured communicatie met server (HTTPS/SSL).
 3. Voor zover de opdrachtgever en de gebruiker de software op een normale zorgvuldige gebruiken, doet de verwerker de nodige inspanningen voor een doeltreffende beveiliging van de persoonsgegevens. Als een uitdrukkelijk omschreven beveiliging in de Verwerkersovereenkomst ontbreekt, zal Verwerker zich inspannen dat de beveiliging zal voldoen aan een niveau dat, gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de persoonsgegevens en de aan het treffen van de beveiliging verbonden kosten, niet onredelijk is.
 4. Verwerkingsverantwoordelijke stelt enkel persoonsgegevens aan verwerker ter beschikking voor verwerking, als zij zich ervan heeft verzekerd dat de vereiste beveiligingsmaatregelen zijn getroffen. Verwerkingsverantwoordelijke is verantwoordelijk voor de naleving van de door Partijen afgesproken maatregelen.

Artikel 24 Meldplicht

 1. In het geval van een beveiligingsinbreuk en/of een datalek in de zin van artikel 33 GDPR/AVG zal verwerker de verwerkingsverantwoordelijke daarover zonder onredelijke vertraging informeren.
 2. De verwerker zal de verwerkingsverantwoordelijke waar mogelijk bijstaan in het nakomen van zijn verantwoordelijkheden tegenover de toezichthoudende autoriteit en/of betrokkenen zoals bedoeld in artikel 33 en 34 GDPR/AVG. Voor deze werkzaamheden zal een redelijke vergoeding in rekening worden gebracht, tenzij in de Onderliggende Overeenkomst anders is overeengekomen.

Artikel 25 Afhandeling verzoeken van betrokkenen

 1. In het geval dat een betrokkene een verzoek tot inzage, rectificatie, wissing en/of beperking van de verwerking zoals bedoeld in artikel 15 - 19 GDPR/AVG, richt aan verwerker, zal verwerker het verzoek zelf afhandelen voor zo ver hij dit zelf kan doen. Hij zal verwerkingsverantwoordelijke van het verzoek op de hoogte te stellen.
 2. Verwerker mag de kosten voor de afhandeling van het verzoek doorbelasten aan Verwerkingsverantwoordelijke.

Artikel 26 Geheimhouding en vertrouwelijkheid

 1. Op alle persoonsgegevens die verwerker van verwerkingsverantwoordelijke ontvangt en/of zelf verzamelt in het kader van deze Verwerkersovereenkomst, rust een geheimhoudingsplicht tegenover derden. Verwerker zal deze informatie niet voor een ander doel gebruiken dan waarvoor zij deze heeft verkregen.
 2. Deze geheimhoudingsplicht is niet van toepassing voor zover verwerkingsverantwoordelijke uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven om de informatie aan derden te verschaffen, als het verstrekken van de informatie aan derden logischerwijs noodzakelijk is gezien de aard van de verstrekte opdracht en de uitvoering van deze Verwerkersovereenkomst, of indien er een wettelijke verplichting bestaat om de informatie aan een derde te vertrekken.

Artikel 27 Audit

 1. De Verwerker zal de verwerkingsverantwoordelijke de medewerking verlenen die nodig is voor de in artikel 28 lid 3 onder het GDPR/AVG bedoelde verantwoordingsplicht. Voor deze werkzaamheden zal een redelijke vergoeding in rekening worden gebracht, tenzij in de Onderliggende Overeenkomst anders is overeengekomen.

Artikel 28 Aansprakelijkheid

 1. De aansprakelijkheid van verwerker voor schade als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van deze Verwerkersovereenkomst, is per gebeurtenis (een reeks opeenvolgende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis) beperkt tot de vergoeding van directe schade, tot maximaal het bedrag van de door Verwerker ontvangen vergoedingen voor de werkzaamheden onder deze Verwerkersovereenkomst over de maand voorafgaande aan de schadeveroorzakende gebeurtenis. De aansprakelijkheid van de verwerker voor directe schade zal in totaal nooit meer bedragen dan het bedrag, dat wordt gedekt door de aansprakelijkheidsverzekering van verwerker.
 2. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan alle schade bestaande uit:
  • Schade direct toegebracht aan stoffelijke zaken ("zaakschade") of personen;
  • Redelijke en aantoonbare kosten om de verwerker ertoe te manen de Verwerkersovereenkomst (weer) deugdelijk na te komen;
  • Redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade voor zover betrekking hebbende op de directe schade zoals in dit artikel bedoeld.
 3. De aansprakelijkheid van verwerker voor indirecte schade is uitgesloten. Onder indirecte schade wordt verstaan alle schade die geen directe schade is. Onder indirecte schade valt in ieder geval gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade verband houdende met het gebruik van door verwerkingsverantwoordelijke voorgeschreven gegevens of databestanden, of schade door verlies, verminking of vernietiging van gegevens of databestanden.
 4. De in dit artikel bedoelde uitsluitingen en beperkingen komen te vervallen als en voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Verwerker of haar bedrijfsleiding.
 5. Tenzij nakoming door verwerker blijvend onmogelijk is, ontstaat de aansprakelijkheid van verwerker wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst slechts indien verwerkingsverantwoordelijke de verwerker onverwijld schriftelijk in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn voor de zuivering van de tekortkoming wordt gesteld, en verwerker ook na die termijn toerekenbaar blijft tekortschieten in de nakoming van haar verplichtingen. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, opdat verwerker in de gelegenheid wordt gesteld adequaat te reageren.
 6. Iedere vordering tot schadevergoeding door verwerkingsverantwoordelijke tegen verwerker die niet gespecificeerd en expliciet is gemeld, vervalt door het enkele verloop van twaalf (12) maanden na net ontstaan van de vordering.

Artikel 29 Duur en beëindiging

 1. Deze Verwerkersovereenkomst komt tot stand nadat de aanmelding bij e‑Boekhouden.be is afgerond.
 2. De Verwerkersovereenkomst wordt aangegaan voor de duur van de onderliggende overeenkomst en eindigt zodra de onderliggende overeenkomst eindigt.
 3. Zodra de Verwerkersovereenkomst, om welke reden en op welke wijze dan ook, is beëindigd, zal verwerker alle persoonsgegevens van Verwerkingsverantwoordelijke die bij haar aanwezig zijn deze en eventuele kopieën daarvan binnen redelijke termijn vernietigen.

Artikel 30 Splitsbaarheid

 1. ls een of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig worden, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverminderd van kracht blijven. e‑Boekhouden.be zal met opdrachtgever in overleg treden ten einde van de nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en strekking van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen in acht wordt genomen.

Artikel 31 Geschillenregeling en toepasselijk recht

 1. Op elke Overeenkomst tussen e‑Boekhouden.be en opdrachtgever is uitsluitend Belgisch recht van toepassing.
 2. Ben je niet tevreden over onze dienstverlening? Wij stellen het op prijs dat je ons dit laat weten zodat wij in alle redelijkheid een oplossing kunnen vinden.
 3. Als we er niet uitkomen, zijn de rechtbanken van het Arrondissement Antwerpen, afdeling Turnhout exclusief bevoegd.

Artikel 32 Wijziging van de voorwaarden

 1. e‑Boekhouden.be behoudt het recht deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
 2. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na schriftelijke bekendmaking van de wijziging.
 3. Indien opdrachtgever een wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de overeenkomst beëindigen.